Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”. Pretendent: Ungureanu Elena. Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

 

Pretendent: Ungureanu Elena

Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

 

Referenţi oficiali:

Emilia Parpală-Afana, Universitatea din Craiova, Profesor Emerit (România)

Inga Druță, Institutul de Filologie al AȘM, doctor habilitat în filologie

Elena Prus, ULIM, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

 

Componența Consiliului ştiinţific specializat DH 19.621.04 – 01:

 

Iraida Condrea, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

Ana Vulpe, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar

Florin Gheorghe Filip, doctor în automatică, membru titular al Academiei Române

Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar

Svetlana Cojocaru, doctor habilitat în informatică, membru corespondent  al AȘM

Ion Manoli, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

 

Specialitatea: 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limba română)

 

Data susținerii: 10 noiembrie 2017                 Ora:  14:00

Local: Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare, nr.1, et. 2)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autoarei

Monografii

Ungureanu, Elena. Dincolo de text: hypertextul. Chişinău: ARC, 2014, 280 p.

 

Articole  în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS

Ungureanu, Elena. Linkul şi rostul: două concepte înrudite. In: Annals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics (Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică), nr. 1-2, 2012, p. 182-193 (revistă inclusă în BD SCOPUS).

Ungureanu, Elena. Writing from/„into” the screen, In: Studies on literature, discourse and multicultural dialogue (Coord. Iulian Boldea), Târgu-Mureş, Editura Arhipelag XXI, 2013, p. 395-401 (volum inclus în ISI THOMSON).

Ungureanu, Elena. „Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii”, autor Inga Druţă, Institutul de Filologie, Centrul de Terminologie. CE USM, 2013, 336 p. In: Philologica Jassyenssia (Iaşi), 2014, anul X, nr. 1(19), p. 278-281 (Cat. B+) (revistă inclus în ISI THOMSON).

 

Articole în reviste din străinătate recunoscute

Ungureanu, Elena. Hyperlinkul – un semn lingvistico-tehnologic, In: Studii de Ştiinţă şi Cultură (Arad), 2013, vol. IX, nr. 2, p. 127-139 (Cat. B) (revistă inclusă în BD internaţionale).

 

Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil

Ungureanu, Elena. „Filologos, cari deştul cerci a pune pă dantea…” D-ale „Levantului” de Mircea Cărtărescu, In: Limba română (Chişinău), 2004, nr. 1-3, anul XIV (cat. C).

Ungureanu, Elena. Eugeniu Coşeriu despre arta limbajului şi limbajul artei, In: Limba română (Chişinău), 2002, nr. 10, p. 116-120.

Ungureanu, Elena.Vizualizarea discursului poetic postmodernist (Semnificantul grafic), In: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 2005, nr. 1-3, p. 58-68.

Ungureanu, Elena. „Limba noastră cea online de toate zilele”. In: Akademos, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 1-2, 2010, p. 68-73 (Cat. C)

Ungureanu, Elena. Text, e-text, intertext şi Internet. In: Philologia, 2010, p. 90-94 (Cat. C)

Ungureanu, Elena. „Rezumarea trădătoare” sau Antologarea ca formă de acces și de transmitere a culturii (textului). [Recenzie la: Al. Gherasim, N. Cara. Teoria textului. Antologie. Chişinău, CEP USM, 2008, 292 p.]. In: Intertext, nr. 1-2, 2010, p. 196-206 (Cat. C)

Ungureanu, Elena. Referinţa online în textul ştiinţific. In: Intellectus, 2010, nr. 4, p. 15-25 (B)

Ungureanu, Elena. Aplicaţii de gramatică a culturii pe un hipotext & hipertext (sau Stănescu dinspre Cărtărescu). In: Philologia, nr. LIII, 2010, p 46-63 (Cat. C)

Ungureanu, Elena. Intertextualitate, citat și plagiat. In:Intellectus, 2010, nr. 2, p. 15-20.

Ungureanu, Elena. Biblia, Biblioteca şi „Biblio-”netul ca hypertext. In: Akademos, Revistă de Ştiință, Inovare, Cultură şi Artă, 2010, nr. 4, p. 56-62 (Cat. C)

Ungureanu, Elena, Cojocaru Irina. Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link. In: Intellectus, 2011, nr. 2, p. 86-98 (Cat. B)

Ungureanu, Elena. Hypertextul: ...text în text în text în... . In: Metaliteratură, Anul XI, nr. 3-4 (27), 2011, p. 87-102 (Cat. C)

Ungureanu, Elena. Hypertextul – unitatea fundamentală a webului și a comunicării online. In: Philologia, 2011, LIII, mai-august, nr. 3-4, p. 63-74 (Cat. C)

Ungureanu, Elena. Argument editorial pentru hypertext ca obiect de cercetare lingvistică[recenzie la vol. „Гипертекст как объект лингвистического исследования”: Материалы II международной научно-практической конференции, 18–20 октября 2011/отв. редактор С. А. Стройков. Самара: ПГСГА (Поволжская Государственная Социально-Гуманитарная Академия), 2011. 194 с.)]. In: Limbaj şi context, revistă internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară, 2012, nr. 1, p. 262-268 (Cat. C)

Ungureanu, Elena. @ – un simbol al comunicării online. In: Limbaj şi context (Bălţi), 2012, nr. 2, p. 62-75 (Cat. C)

Ungureanu, Elena. (Inter)net-lingvistica în societatea informaţională globală. In: La Francopolyphonie, 2013, nr. 1(8), p. 137-147 (cat. B)

Ungureanu, Elena. Hypertextul şi omniprezenţa hyperlinkului sau Hypertextul pe înţelesul tuturor. In: Metaliteratură, 2013, nr. 1-2, p. 86-98 (cat. C)

Ungureanu, Elena. Hypertextul: avantaje şi dezavantaje (idei pentru un manifest). In: Metaliteratură, 2014, nr. 3-4, p. 65-74 (Cat. C)

 

Articole în culegeri ştiinţifice internaţionale

Ungureanu, Elena. Textul şi -textele. In: Comunicare şi identitate. Perspective lingvistice şi culturale/ Emilia Parpală, Carmen Popescu (coord.). Craiova, Ed. Universitaria, 2011, p. 197-223.

Ungureanu, Elena. Numele de societate şi numele virtual (nickname-ul). In: „Numele şi numirea”. Actele Conferinţei Internaţionale de Onomastică. Ediţia I: Interferenţe multietnice în antroponimie. Baia Mare, 19-21 septembrie 2011 / ed.: Oliviu Felecan. Cluj-Napoca: Editura MEGA, 2011, Colecţia Universitas, p. 269-279.

Ungureanu, Elena. Noul Turn Babel sau de la homo sapiens la homo hypertextus (digitalis, linkus). In: Comparatism, identitate, comunicare / Carmen Popescu (coord.), Craiova, Editura Universitaria, 2012, p. 462-472.

Унгуряну Елена. Линк как гиперзнак и паратекст (în colab.). In: „Гипертекст как объект лингвистического исследования. Материалы III международной научно-практической конференции, 20 июня 2013 / отв. редактор С.А. Стройков. Самара: ПГСГА, 2013, с. 140-156.

Ungureanu, Elena. Textul faţă cu tehnologia. In:Identităţi discursive: o abordare comparativă şi comunicaţională / ed.: Emilia Parpală. Craiova: Universitaria, 2014, p. 193-200.

Ungureanu, Elena.Emoticonul în limbajul mesageriei instantanee, In: Creativitatea lingvală: de la semn la text. Colocviul Internaţional „Filologia secolului al XXI-lea”. Ediţia a V-a. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 29-30 noiembrie 2012. Iaşi: Ed. Pim, 2014.

Ungureanu, Elena. Biblia online: analiză textometrică. In: Identitate şi variaţie discursivă/ coord.: Alina Ţenescu, Aurelia Florea. Craiova: Ed. Universitaria, Bucureşti: Pro Universitaria, 2015, p. 303-312.

Унгуряну Елена. Метафора для гипертекста и гиперссылки: ящерка и хвост. In: „Гипертекст как объект лингвистического исследования”, Материалы IV Международной научно-практической конференции, 25 июня 2015 / отв. редактор С.А. Стройков. Самара: ПГСГА, 2015, c. 123-134.

 

Lucrări  ştiinţifice cu caracter informativ

Bărbuţă, Ion, Constantinovici, Elena, Hanganu, Aurelia, Ungureanu, Elena. Gramaticapractică a limbii române. Tipografia Centrală, 2006, 240 p. –  cap. „Sintaxa frazei” (p. 199-235).

Bărbuţă, Ion, Constantinovici, Elena, Hanganu, Aurelia,Ungureanu, Elena. Mic dicţionar de termeni lingvistici. Chişinău: Tipografia „Elan Poligraf”, 2008, 220 p. 

Ungureanu, Elena, Zgardan-Crudu, Aliona. Dicţionar ortografic şcolar (Cu elemente de punctuaţie). Chişinău: Ştiinţa, 2007 (Ed. I), 2010 (Ed. a II-a), 376 p.

Ungureanu, Elena. Dicţionar tematic ilustrat (Locuinţa. Alimentaţia.Vestimentaţia. Îngrijirea corpului). Chișinău: ARC, 2014, 272 p.

Ungureanu, Elena. Cuvinte și linkuri. Chișinău: ARC,  2017, 184 p.

 

Rezumatul tezei

Structura tezei:Introducere, patru capitole, Concluzii generale şi recomandări, Bibliografie & Webografie (cca 500 titluri), 223 pagini de text de bază, 20 de tabele, 64 de figuri, 16 anexe.

Rezultatele cercetării întreprinse au fost publicate în: 1 monografie, 1 carte de popularizare a științei, 2 lucrări colective, 70 de articole şiinţifice, 4 dicţionare (dintre care 2 în coautorat) şi 3 glosare în format hypertextual. Cuvinte-cheie: text, intertext, hypertext, hypertextem, hypertextologie, limbaj online, (hyper)link, internet-lingvistică, hypertext-lingvistică, web (www), semiotica webului, (in)coerență, (in)coeziune.

Domeniul de studiu: aspecte teoretice şi practice ale interacţiunii dintre intertext şi hypertext.

Scopul lucrării: argumentarea relaţiei dintre conceptele de intertext şi hypertext, respectiv intertextologie şi hypertextologie.

Obiectivele de bază ale tezei: fundamentarea teoretică a existenţei unei relaţii de (dis)continuitate între componentele triadei text – intertext – hypertext; argumentarea necesităţii instituirii unor noi discipline în cadrul specialităţii „62. Filologie. 621. Ştiinţe ale limbajului”, precum lingvistica internetului sau (inter)net-lingvistica; teoria hypertextului; hypertext-lingvistica; hypertextul ca unitate fundamentală a webului; hypertextul ca obiect de studiu al ştiinţelor informării şi comunicării.

În obiectivele lucrării intră:descrierea evoluţiei conceptului de hypertext ca metaforă şi termen; reliefarea particularităţilor limbajului Internetului ca limbaj virtual; caracterizarea unităţilor fundamentale ale hypertextului: hypertextemul, textonul şi hyperlinkul; analiză hypertextometrică a Bibliei online; analiză comparativă a articolelor de pe Wikipedia; identificarea şi descrierea unor elemente de semiotică a webului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: este argumentată o nouă direcţie de cercetare – hypertextul electronic ca obiect de studiu al ştiinţelor umane, în special al lingvisticii, cu trăsături profund diferite de ale textului de tipar, care derivă din opoziţia linearitate vs nonlinearitarte. Rezultatele noi pentru ştiinţă şi practică obţinute, descrise în teză (9), atestă începutul dezvoltării unei noi direcţii ştiinţifice în gândirea filologică autohtonă, precum este hypertextul electronic ca obiect de studiu al ştiinţelor limbajului şi comunicării.

Semnificaţia teoretică: analiza celor două concepte – intertext şi hypertext – ca fiind indispensabile în teoria generală a textului; deschiderea în spaţiul autohton a unei noi direcţii de cercetare cum ar fi hypertextologia; insistarea pe necesitatea studiilor inter-, trans- şi multidisciplinare, relevarea importanţei conectării studiului limbii române cu studiul tehnologiei informaţiei, în vederea accelerării dezvoltării societăţii informaţionale şi a cunoaşterii.

Valoarea aplicativărezidă în posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării în învăţământul universitar, ca bază pentru elaborarea cursurilor speciale de lingvistică generală, lingvistică a textului, (inter)net-lingvistică, teoria textului, intertextului şi a hypertextului, semiotică generală şi semiotică a webului, poetică generală şi poetică a webului etc. Conceptul de hypertext a fost exemplificat prin lucrarea însăşi, dotată cu linkuri intra- şi extratextuale, verificabile şi cuantificabile. 

Implementarea rezultatelor. Numeroase aspecte ale cercetării au fost diseminate prin prelegeri şi lecţii publice în cadrul facultăţilor de profil ale universităţilor din R.Moldova, postări pe reţelele sociale, emisiuni radiofonice, şedinţe ale cluburilor ştiinţifice. Rezultatele cercetării sunt utilizabile la elaborarea cursurilor, precum și la completarea dicţionarelor generale şi specializate. 

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015