Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”

 Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat

Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic” 

     Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.

     Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ.

                 Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13

                 Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

                 Data:  10 iulie, 2018

                 Ora:   13.00

                 Local:  Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei

Referenţi oficiali:

CIMPOI Mihai, academician, dr. hab. în filologie, prof. univ., Institutul de Filologie al AŞM

CREȚU Bogdan, dr. în filologie, prof. univ., Institutul „A. Philippide”, al Academiei Române, Iași

PATRAȘ Antonio, dr. în filologie, prof. univ., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Componenţa consiliului ştiinţific specializat

Președinte al Consiliului:

PLĂMĂDEALĂ Ion,  dr. hab. în filologie, conf. cerc., Institutul de Filologie al AŞM

 

Secretar al Consiliului:

ANIȚOI Galina, dr. în filologie, conf. cerc., Institutul de Filologie al AŞM

 

Membri ai Consiliului:

PRUS Elena, dr. hab. în filologie, prof. univ., Universitatea Liberă Internațională din Moldova

ȚURCANU Andrei, dr. hab. în filologie, conf. univ., Institutul de Filologie al AŞM

CIOCOI Tatiana, dr. hab. în filologie, conf. univ.,  Universitatea de Stat din Moldova

CIOCANU Ion,  dr. hab. în filologie, Institutul de Filologie al AŞM

PAVLICENCU Sergiu, dr. hab. în filologie, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

·         Corcinschi N. Imaginarul erotic în literatură. Chișinău: Tipocart Print, 2017. 244 p.

·         Corcinschi N. Byung-Chul Han, Agonia erosului și alte eseuri. În: Philologica Jassyensia,

      2017, an. XIII, nr. 1 (25), p.290-293.

·         Corcinschi N. Lectura ca trăire erotică. Stimulenți narativi ai plăcerii. În: Anuar de lingvistică și istorie literară al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, t. LV, 2015, p. 177-182.

·         Corcinschi N. Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic. În: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2017, nr. 3, p. 139-144.

·         Corcinschi N. Limbajul erotic în romanul românesc din Basarabia. De la paradigma tradiționalistă la cea postmodernistă. În: Caietele Sextil Pușcariu III. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Editurile Scriptor – Argonaut, 2017.

·         Corcinschi N. Societatea performanței și noile revoluții ale corpului. În: Revolutions the archeology of change, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, p. 419-427.

·         Corcinschi N. Paul Goma, estetica viscerală a simţurilor. În: PAUL GOMA şi exilul extern. Sesiunea de  lucrări ştiinţifice ale Simpozionului internaţional „Paul Goma – 80 de ani”. Coord. Liliana Corobca. Oradea: Editura Ratio et Revelatio, 2016, p. 206-216.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată

Problematica cercetării vizează formele de evoluție și metamorfoză ontologică și artistică a erosului în romanul postbelic. Scopul lucrării este cartografierea unei baze conceptuale a imaginarului erotic tradițional și investigarea, în lumina acestei erotologii de bază, a teoriilor moderne și postmoderne derivate ale erosului, explorând în continuare modelele erotice din proza românească şi analizând pe texte concrete imaginarul acestor eroticoane și erotologii distincte.

2. Conţinutul de bază al tezei

În primul capitol, „Configurări erotologice și metamorfoze ale imaginarului erotic”, este efectuată o analiză a situației în domeniul tezei, este formulată problema de cercetare și direcțiile ei de soluționare. Primul capitol cuprinde și un parcurs istorico-literar al principalelor teorii ale erosului, precum și abordarea problemelor teoretice legate de subiectul erotismului și al evoluției erotologiilor. În capitolul II, „Retorici ale erosului”, este analizată evoluția limbajului erotic în romanul românesc postbelic. În capitolul III, „Împlinirea prin iubire. Destrămarea prin iubire. Recurența modelelor”, este analizată recurența marilor arhetipuri erotice ale literaturii în romanul românesc și este operată o clasificare a erotologiilor autohtone în funcție de principiul unire/destrămare a ființei îndrăgostitului. În capitolul IV, „Personaje ale erosului”, sunt analizate personajele erotice ale romanului românesc: seducătorii și sedușii, cu toată panoplia de strategii ale cuceririi. În capitolul V sunt  analizate erotologiile livrești ale romanului postmodernist.

  3. Principalele rezultate obţinute:

·         au fost stabilite și sistematizate tipologiile erotologice cu rezonanță în literatura română în consecutivitatea și intredependența lor creatoare;

·         s-au determinat eroticonii literari de bază și liniile lor de forță în constituirea de nuclee artistice ale imaginarului erotic autohton;

·         odată cu delimitările cadrului teoretic matriceal, s-au conturat textele literare românești cu valoare artistică și hermeneutică reprezentativă;

·         abordările metodologice și critice enunțate au permis realizarea, într-o optică diacronico/sincronică, a unui tablou general al imaginarului erotic literar;  

·         în consecință,  investigarea arhetipurilor erotice din romanul românesc modern și postmodern, în corelație cu articulările artistice și ontologice ale erotismului lterar și cu noile forme de sensibilitate ale erosului, pun bazele unei direcții de cercetare fecunde ce ține de erotologia literară.

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015