Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie

 

 

 

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL:

 

„TERMINOLOGIA MEDICALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ: EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE”

Pretendent: MINCU Eugenia

Consultant ştiinţific: Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.,  Institutul de Filologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

 

Referenţi oficiali:

OPREA Ioan, doctor în filologie, profesor universitar (Iași)

MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

POPA Gheorghe, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

Componența Consiliului ştiinţific specializat DH 19.621.04-08:

PAVEL Vasile, președinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

VULPE Ana, secretar științific, doctor în filologie, conferențiar universitar

CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

DRUȚĂ Inga, doctor habilitat în filologie, conferențiar cercetător

GHERASIM Alexandra, doctor în filologie, conferențiar universitar

 

Specialitatea: 621.04 - Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie

(în limba română)

 

Data susținerii: 5 iulie 2018                            Ora:  12:00

Local: Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare, nr.1, et. 2)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autoarei

Monografii:

Mincu Eugenia. Terminologia medicinalis Romaniae. Chișinău: Pontos, 2017. 276 p. ISBN 978-9975-51-861-1.

 

Articole în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS

Mincu Eugenia. Affixoids in neologization of medical language. În: GISAP: Philological Sciences - periodical scientific journal of the International Academy of Science and Higher Education, devoted to matters of philology and linguistics. New issues of the journal are published three times a year Philological Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. IASHE, London, UK, 2014, nr. 4, p. 42-45. ISSN 2053.

     http1532 (Print) 2053 – 1540 (Online). DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i7.940. http://gisap.eu/ru/node/34507.

Mincu Eugenia. Scientific Greek-Latin elements used to express new things in the language. În: GISAP: Philological Sciences - periodical scientific journal of the International Academy of Science and Higher Education, devoted to matters of philology and linguistics. New issues of the journal are published three times a year Philological Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. IASHE, London, UK, 2015, nr. 7, p. 118-120. ISSN 2053 – 1532 (Print) 2053 – 1540 (Online).  DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i7.940. http://gisap.eu/ru/node/34507.

Mincu Eugenia. The affixoidation phenomenon and the language systems unification.În: GISAP: Philological Sciences - periodical scientific journal of the International Academy of Science and Higher Education, devoted to matters of philology and linguistics. New issues of the journal are published three times a year Philological Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. IASHE, London, UK, 2015, nr. 8, p. 320-325. ISSN 2053 – 1532 (Print) 2053 – 1540 (Online). DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i7.940. http://gisap.eu/ru/node/34507.

 

Articole în reviste din străinătate recunoscute

Mincu Eugenia, Bahnaru Vasile. Greek – Latin foundamentals in the development of medical language. În: Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL). Craiova: Editura Sitech, 2015, nr. 1-2, p. 218-226. ISSN 2065-7161 (print) ISSN 224-7330 (online).

Mincu Eugenia, Bahnaru Vasile. Terminology: Retrospection and Perspective. În: Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL). Craiova: Editura Sitech, 2016, nr. 1-2, p. 154-159. ISSN 2065-7161(print), ISSN 224-7330 (online)

 

Articole  în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B

Mincu Eugenia, Lupu Larisa. Probleme de neologizare a terminologiei medicale. În: Curierul medical, Chișinău: Syrius, 2007. nr. 6, p. 67-69. ISSN 1857-0666.

Mincu Eugenia, Lupu Larisa. Neologia lexicală şi terminologia medicală. În: Curierul medical. Chișinău: Syrius, 2008, nr. 1, p. 39-41. ISSN 1857-0666.

Mincu Eugenia. Pagini de cultivare a limbajului medical. Lexicon de controverse în limbajul medical. În: Curierul medical. Chișinău: Syrius, 2009, nr. 1, p. 72-73. ISSN 1857-0666.

Mincu Eugenia. Pagini de cultivare a limbajului medical. Lexicon de controverse în limbajul medical. În: Curierul medical. Chișinău: Syrius, 2009, nr. 4, p. 63-64. ISSN 1857-0666.

Mincu Eugenia et al. Elemente greco-latine în terminologia medicală. În: Curierul medical. Chișinău: Syrius, 2010, nr. 1, p. 66-88. ISSN 1857-0666.

Dumnazev-Eşanu Daniela, Eugenia Mincu. Eléments savants gréco-latins dans la tridimensionnalité de la lange. În: La Francopolyphonie. Revue annuelle accréditée. Chișinău: CEP ULIM, 2012, nr. 7, vol. 2, p. 339-344. ISSN1857-1883.

Mincu Eugenia, Dumnazev-Eşanu Daniela. Etimologii greco-latine în terminologia medicală. În: Curierul medical. Chișinău: Syrius, 2013, nr. 1. p. 83-84. ISSN 1857-0666.

Mincu Eugenia. Valori existenţiale în limbajul românesc din perspectivă pragmatică. În: La Francopolyphonie. Revue annuelle accréditée. Chișinău: CEP ULIM, nr. 9, vol. 1, 2014, p. 212-222. ISSN 1857-1883.

Mincu Eugenia. Dublete greco-latine în terminologia medicală românească. În: Studia universitatis Moldaviae. Seria ştiinţe umanistice. Chișinău: CEP USM, 2016, nr. 4, p. 40-45. ISSN 1811-2668, ISSN online 2345-1009.

           

Articole  în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria C

MincuEugenia et al. Cuvântul-termen în tridimensionalitatea limbii române. În:Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău: CEP Medicina, 2010, vol. II, p. 500-503.ISSN 1857-1719.

MincuEugenia et al. Greco-Latin Terminological Elements in the Perspective of Globalization. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău: CEP Medicina, 2011, v. II, p. 425-428. ISSN 1857-1719.

Mincu Eugenia et al. Predarea – învăţarea limbii române şi a limbajului medical între tradiţie şi inovaţie. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău: CEP Medicina , 2012, vol. II. p. 565-568. ISSN 1857-1719.

Mincu Eugenia. Dubletele greco-latine în dezvoltarea limbajului medical. În: Philologia. Chișinău,  2014, nr. 1-2, p. 142-146. ISSN 1857-4300.

 

Materiale/ teze la forurile ştiinţifice internaţionale (peste hotare)

Mincu Eugenia. Limbă, limbaj specializat – aspecte de neologizare. În: Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu”. Lingvistică integrală – multilingvism – discurs literar, ediţia a XII-a, 19-21 septembrie 2013. Cernăuţi / Чернівці: Зелена Буковина, 2014, p. 526-535. ISBN 978-966-8410-39-5.

MincuEugenia. Медицинская терминология на румынском языке в контексте глобализации наук. In: Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following results of the LXXXIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Philology (London. June 26 – July 02, 2014), London, UK, 2014, p. 26 – 29. ISBN 978-1-909137-52-3. 0.4 c.a.

Mincu Eugenia. Limbajul medical românesc − aspecte de neologizare. În: Colocviul internaţional „Diacronie şi sincronie în studiul limbii române”. Departamentul de Lingvistică şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) al Facultăţii de Litere. Bucureşti: CEP CLTA, 2014, p. 357-362.

Mincu Eugenia. Aspects regarding Romanian medical terminology. În: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue. Tîrgu-Mureş: Arhipelag XXI, 2015, vol. 2, p. 118-126. ISBN 987-606-93692-5-8 (C).

Mincu Eugenia. Sinonimia în terminologia medicală românească (1). În: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Tîrgu-Mureş: Arhipelag XXI Press, 2015,vol. 3, p. 878-885. ISBN: 978-606-8624-21-1 (C).

 

Rezumatul tezei

Structura tezei: teza este alcătuită din Introducere, şapte Capitole, Concluzii generale și recomandări, Bibliografie (337 de titluri), 240de pagini de text de bază, 5 anexe (67 de pagini), 7 tabele, 20 de figuri.

Rezultatele obținute sunt publicate într-o monografie, un manual, 36 de lucrări științifice.

Cuvintele-cheie: limbă, limbaj specializat, terminologie medicală, etimologie, evoluţie, unităţi terminologice, afixoid, „creativitate” terminologică, fundamente greco-latine, neologizare, matrice terminogenică.

Domeniu de studii: lingvistică, lexicologie, terminologie, derivatologie, didactică etc.

Scopul cercetării: Scopul tezei este elucidarea procesului de formare, stabilire şi de funcţionare a terminologiei medicale româneşti, retrospectivă şi perspectivă (aspecte diacronic structural şi sincronic funcţional) în contextul internaţionalizării terminologiei medicale.

 Obiectivele de bază ale tezei: explicarea mecanismul de formare, stabilire, funcţionare a sistemului terminologic medical ca parte integrantă a limbajului medical;elucidarea simbiozei naţional/ internaţional în formarea terminologiei medicale în limba română printr-un studiu comparativ; identificarea, interpretarea și analiza elementelor de terminologie medicală în Letopiseţul Țării Moldovei;elucidarea rolului pe care dubletele greco-latine îl deţin în formarea terminologiei medicale în limba română, dimensiunile național și internațional; relevarea unor particularități în formarea terminologiei medicale în funcție de atribuirea unităților terminologice la entitate (substantiv), calitate (adjectiv), acțiune (verb) – nivelul lingvistic etc.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obținute. S-au explicat dimensiunile naţional/ internaţional în funcţionarea terminologiei medicale în limba română în baza dubletelor greco-latine. Această abordare poate fi aplicată şi la nivel de alte limbi romanice.

Rezultatele principial noi pentru știință și practică obținute. S-a realizat o abordare complexă și holistică a problemei terminologiei medicale în limba română (retrospectivă şi perspectivă) printr-un studiu comparativ. Dimensiunile național/ internațional au fost reflectate prin intermediul dubletelor greco-latine care formează terminologia medicală. De asemenea, s-au identificat şi s-au explicat deficienţele existente în terminologia medicală (eponimanie, sinonimie, termeni învechiţi etc.), s-a elucidat etiologia fenomenelor semantice; s-a relevat funcţia terminologică pe care limba latină o deţine în medicină, precum și unele probleme în funcţionarea terminologiei medicale in vivo.

Semnificaţia teoretică vizează elucidarea dimensiunilor naţional/ internaţional în terminologia medicală în limba română, analiza dubletelor în contextul de internaţionalizare a terminologiei medicale, identificarea surselor de neologizare a terminologiei medicale, explicarea etiologică a fenomenelor semantice etc.

 Valoarea aplicativă a lucrării poate fi materializată în: a) studii de terminologie – activităţi de actualizare, ordonare, unificare a terminologiilor, inclusiv medicală; b) Studii de lingvistică. – inventarierea elementelor terminologice afixoidale prezintă un material faptic în descrierea acestora (aspectele etimologic, morfologic, disciplinar etc.); c) studii de pedagogie – crearea unei metodologii de însuşire conştientă a terminologiilor, la întocmirea de îndrumare metodice, manuale, ghiduri etc.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Soluțiile teoretice și rezultatele practice au fost implementate la USMF „Nicolae Testemițanu”, Cursul de limba română are drept reper manualul E. Mincu et al. Limba Română. Limbaj medical, Chişinău, 2012.

 

 

 

 

 

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015