Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie

ANUNȚ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie

Pretendent: doctor în filologie, conferențiar universitar Maria ȘLEAHTIȚCHI

Consultant ştiinţific: doctor habilitat în filologie,

profesor universitar Alexandru BURLACU

Consiliul ştiinţific specializat DH 19.622.01 – 12

Tema tezei ROMANUL GENERAȚIEI ´80. POETICA GENULUI

Specialitatea 622.01 – Literatura română

Data: 3 iulie 2018

Ora: 10.00

Local: Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, Et. 2

Principalele publicaţiiştiinţifice la tema tezei ale autorului

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la profilul respectiv)

                         1.1. monografii monoautor

 1. Șleahtițchi M. Romanul generaţiei' 80: construcţieşi reprezentare. Chişinău: Cartier, 2014. 248 p.; Romanul generaţiei' 80: construcţieşi reprezentare. Ediţia a II-a,  Carte electronică /E-book. Chişinău: Cartier, 2015. 248 p.
 2. Șleahtițchi M. Cerc deschis. Literatura română din Basarabia în postcomunism. Iaşi: Timpul, 2007. 215 p.
 3. Șleahtițchi M. Jocurile alterităţii. Chişinău: Cartier, 2002. 166 p.

2. Articole în  diferite reviste ştiinţifice

                        2.1. în reviste internaţionale  cotate ISI şi SCOPUS

1. Șleahtițchi M. Le roman de la Géneration 80: Gheorghe Crăciun et sespersonnages. În: PhilologiaJassyensia, nr.2 (V), 2009, p.73-78. B+; revistă indexată în Thomson Reuters

 

                        2.2. în reviste din străinătate recunoscute

 1. Șleahtițchi M. Romanul contemporan din Sud-estul Europei: între societal şi literaritate. În: Meridian  critic. The discourse of clothing  (II). AnnalsŞtefan cel Mare  University of Suceava. Philology, Series. No.2, 2015 (Volume 25), p.121- 130.  B +
 2. Șleahtițchi M. The Romanian contemporarynovel in the Republic of Moldova. În: Iterculturalcommunications/ Mежкультурныекоммуникации, Tbilisi – Тбилиси, nr. 26, 2016, p. 11-18.

 

2.3.în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

 1. Șleahtițchi M. Naratologi și reprezentări naratologice. În: Akademos, revistă de știință,

inovare, cultură și artă, nr. 4 (47), 2017, p.144-149. Cat. B

 1. Șleahtițchi M. Imaginea Basarabiei creștine între cele două Ecaterine din romanul

„Biserica Albă” de Ion Druță. În: Metaliteratură. Revistă științifică, nr. 2 (43), 2016, p.32-39. Cat. C.

 1. Șleahtițchi M. Alexandru Burlacu, decojind naratologic romanul. În: Metaliteratură,

revistă ştiinţifică, nr. 1-2 (35), 2014, p. 20-24. Cat. C

4.      Șleahtițchi M. Alţidrumeţi pe-acelaşi drum În: Metaliteratură, revistă ştiinţifică, nr. 5-6  (34), 2013, p. 121-125. Cat. C.

5.      Șleahtițchi M. Istoriile literaturilor estice: între tradiţia „sovietică” şi postmodernitate. În: Metaliteratură, revistă ştiinţifică, nr. 5-6 (34), 2013, p. 54-64. Cat. C.

6.      Șleahtițchi M. Conceptul lumilor fractalice în romanul Orbitor de Mircea Cărtărescu. În: Studia Universitatis,revista ştiinţifică,  nr. 10 (60), Anul VI,  2012, p.63-69.  Cat. C.

7.      Șleahtițchi M. Personaje în căutarea autorului: identitate regăsită/alterități pierdute. În: Metaliteratură, revistă științifică, nr. 3-4 (16), 2007, p.109-111. Cat. C

8.      Șleahtițchi M. O altă rescriere. Rescrierea postmodernistă. În: Lecturi filologice, revistă

ştiinţifică, nr.3, iulie-septembrie, 2006, p.117-119.  Cat. C.

9.      Șleahtițchi M. Romanul românesc din Basarabia sub semnul schimbării. În:

Metaliteratură, revistă ştiinţifică a Institutului de Filologie al A.Ş.M. şi a Facultăţii de Filologie a U.P.S. „Ion Creangă”, nr 1 (13), Anul VI, 2006 (serie nouă), p.33-37. Cat. C.

3. Articole  în culegeri ştiinţifice

3.1. culegeri internaţionale

1.      Șleahtițchi M. Recuperarea etică şi estetică a unei copilării sovietice. În: Caietele de la Putna, nr.9, IX – 2016. Mănăstirea Putna: Editura Nicodim Caligraful, 2016, p.133-141.

2.      Șleahtițchi M. Mecanismele ficţionării în romanul autobiografic. În: Paul Goma şi exilul etern. Oradea: Ratio et Revelatio, 2016, p. 178-183.

3.      Șleahtițchi M. Construcţiaşideconstrucţia anti-modelului în romanul contemporan din Basarabia. În: Caietele de la Putna, 7, VII – 2014, Mănăstirea Putna: Editura Nicodim Caligraful, 2014, p.164-176.

4.      Șleahtițchi M. Lumea lumilor narate: Concepte şi scriituri optzeciste. În: Flores Philologiae: Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vîrstei de 60 de ani. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p.538-553.

5.      Șleahtițchi M. Rescrierea (post)modernă a mitului. În: Caietele de la Putna, 4.IV – 2011.

  Mănăstirea Putna: Nicodim Caligraful, 2011, p.172-181.

6.      Șleahtițchi M. Romanul românesc din Basarabia după 1989: praxis şi perspective. În: Concepte în miscare - Studii despre stadiul actual al criticii şi istoriei literare româneşti. Bucureşti:  Editura Academiei Române, 2010, p.214-224.

7.      Șleahtițchi M. Jocul alterităţii în romanul românesc optzecist. În: Expresie şi sens. Iaşi: Editura Junimea, 1999, p. 535-540.

                        3.2. culegeri de lucrări ale conferinţelorinternaţionale

1.      Șleahtițchi M. Metamorfozele romanului românesc contemporan. Lista basarabeană. În: Smpozionul internaţional „Grigore Bostan-75. Probleme actuale de filologie română”. Cernăuţi: Мiсто, 2015, p. 388-401. (Comunicare în şedinţă de plen)

2.      Șleahtițchi M. Romanul contemporan din Sud-Estul Europei: între societal şiliteraritate. În: În oglinzile democraţiei: literatura europeană şi etica societară. Materialele Conferinţeiinternaţionale „În oglinzile democraţiei: literatura europeană şi etica societară” (ediţia a IV-a), Chişinău, 21-22 mai 2015, CEP USM, 2015, p. 158-168.

3.      Șleahtițchi M. Lumea lumilor narate. În:  Creativitatea lingvală de la semn la text. Materialele Colocviului Internaţional „Filologia secolului al XXI-lea”, ediţia a V-a, Iaşi, PIM, 2014, pp. 458-473. (Comunicare în şedinţă de plen)

4.      Șleahtițchi M. Naraţiunea „aglutinantă” şi non-ficţionalul „furajer”(O perspectivă asupra evoluţiei romanului în literatura română din Basarabia). În: Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/ multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective (European Integration/ National Identity; Plurilingualism/ Multiculturality –Romanian LanguageandCulture: Evaluation, Perspectives), LuminiţaBotoşineanu, Ofelia Ichim (eds); Roma, Italia, ARACNE Editrice, 2014, p. 215-232 (Comunicare în edinţă de plen)

 1. Șleahtițchi M. Romanul Generaţiei’80: personaje în căutarea identităţii. În: Langues et identités. Colloqueintenational, Chişinău, 23-24 mars 2007, p.205-209.
 2. Șleahtițchi M. Natura textualistă a romanului românesc optzecist: influenţe proxime şi autenticitate a scriiturii. În: Инновации и прагматикафилологическихисследований (Materialele Conferinţeiştiinţificeinternaţionale, consacrată memoriei profesorului V.N.Mighirin), Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006, p.165-169.
 3. Șleahtițchi M. Noi aspecte ale confluenţelor româno-franceze. În: La francopolyphoniecommevecteur de la communication. Colloque International. – Chişinău, ULIM, Institutul de cercetări filologice şi interculturale, Chişinău, 2006, p.142-144.

8.    Șleahtițchi M. Rescrierea sau efectul Menard în romanul optzecist. În: Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene. Simpozion internaţional organizat de Academia Română, filiala Iaşi, şi ASTRA). Iaşi,  2004, p. 204-210.

3.3. culegeri naţionale

 1. Șleahtițchi M. Romanul românesc postmodern: construcţiişideconstrucţii. În: Orientări artistice şi stilistice în literatura contemporane:  În două volume, Volumul II. Chișinău: CE USM, 2003, p. 202-223.

3.4. culegeri de lucrări ale conferinţelornaţionale

 1. Șleahtițchi M. Rescrierea: Nicolae Popa între două Cuburi de zahăr. În: Limba română

azi. Lucrările ConferinţeiNaţionale de Filologie „Limba română azi”  (Ediţia a X-a, Iaşi-Chişinău, 3-7 noiembrie 2006). Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p.433-438.

 1. Șleahtițchi M. Romanul optzecist din Basarabia sub semnul inovaţiei. În: Strategii actuale în lingvistică, glotodidacticăşiştiinţă literară. Materialele Conferinţeiştiinţifice consacrate anivers. a 50-a de la fundarea facultăţii Limbi şi literaturi străine [în patru volume]. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2004, volumul III, p. 160-167.

 

5. Studii  ştiinţifice, ediţii documentare (publicate în formă de carte, de broşură)

1.      Șleahtițchi M. Început de secol XXI. Literatura din Basarabia. ROMAN. Antologie, selecţie, studiu introductiv, note de Maria Şleahtiţchi. Vol. I. Chişinău: Arc&Ştiinţa, 2017, 408 p.

2.      Șleahtițchi M. Început de secol XXI. Literatura din Basarabia. ROMAN. Antologie, selecţie, studiu introductiv, note de Maria Şleahtiţchi. Vol. 2. Chişinău: Arc&Ştiinţa, 2017, 416 p.

Rezumatul tezei

1.      Problematica abordată

Obiectul cercetării l-a constituit romanul generației ’80, urmărit în perspectiva a trei falii: romanul generației ’80 din țările „postapocaliptice” (Rusia, Ucraina, Ungaria, Polonia, Bulgaria); romanul românesc al generației ’80 (România); romanul optzecist din RSSM și Republica Moldova.

2.      Conținutul de bază al tezei

Lucrarea se constituie din cinci capitole.În capitolul întâi, Romanul: scriere, interpretare, teoretizare, se instituie un parcurs istoric-teoretic asupra obiectului cercetării.În capitolul doi, Figuri reprezentative ale optzecismului romanesc din țările ex-comuniste, este analizat contextul de rețea a romanului în literaturile  din jurul spațiului cultural românesc.În capitolul trei, Corporalitatea fractalică a romanului românesc optzecist, este analizat, prin opera a trei autori exponențiali, romanul optzecist din România.În capitolul patru, Optzeciștii basarabeni în căutarea romanului pierdut, sunt analizate: sincronizarea literaturii basarabenilor cu discursul romanesc al congenerilor din spațiul post-socialist, inclusiv cel general românesc; evoluția și însemnele poeticii romanului optzecist din stânga Prutului.În capitolul cinci, Romanul generației ’80: cartografii pentru o artă narativă, sunt analizate cele mai relevante caracteristici ale poeticii romanului generației ’80.

3.      Principalele rezultate obţinute

Rezultatele principial noi pentru ştiinţăşi practică obţinute rezidă în demonstrarea funcționalității conceptului de optzecism național românesc și transnațional, a unei poetici distincte aparținând romanului generației ’80, motivată prin existența fundalului social-politic și estetic comun, ceea ce a determinat stabilirea grilelor de interpretare adecvate narațiunii optzeciste, având în vedere elaborarea unei Istorii a romanului în spațiul basarabean și direcționarea cercetării literare actuale spre studiul contextualizat geografic al fenomenelor literare. Stabilirea compatibilității de viziuni, practici și limbaje între romanul din dreapta și cel din stânga Prutului constituie un rezultat important pentru critica și istoria literară românească. Teza este prima lucrare care propune concepte noi în abordarea fenomenelor literare. Primul este cel de zonă a mentalităților comune, care îndreptățește extinderea spațiului de prezență a unei generații, a unui model sau a unei paradigme dincolo de granițele naționale ale literaturilor. Această realitate a determinat apariția conceptului de optzecism transnațional. Conceptul promovat de noi cadrează cu ideile de ultimă oră lansate în Occident de autori formați în estul Europei, cum ar fi cele de „literatură în rețea”, „ecosistem literar”, „TNC (transnationalcorporation)” ale lui C. Moraru. O altă noutate a lucrării de față este conceptul de roman-ars-po(i)etica, prezent în strategiile și practicile narative ale scriitorilor optzeciști (Gh. Crăciun, Em. Galaicu-Păun, Gh. Gospodinov) și ilustrat prin analiza romanului Țesut viu. 10 x 10 de Em. Galaicu-Păun.

 

[completat în baza Hot. CA din 20.12.2012]

 

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015