Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea tezei de doctorat

 

Anunţ

Se anunţă susţinerea tezei de doctorat

Pretendent DORINA ROTARI

Conducător ştiinţific ŢAU ELENA, doctor în filologie, conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D19.622.01 – 11

Tema tezei: EMINESCIANISMUL: SPIRIT TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN POEZIA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ

Specialitatea 622.01. –Literatura română

Data 20 septembrie 2017

Ora 14.00

Local Sala mică a AŞM (etajul II)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autoarei la tema tezei

·         Articole ştiinţifice în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B, C:

1.      Rescrierea eminescianismului de către scriitorii români interbelici. În:Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Ştiinţe Umanistice”, 2014, nr. 4 (74), pp. 73-78. 0,66 c.a.

2.      Eminescianism de esenţă arhetipală în creaţia lui Grigore Vieru. În:Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Ştiinţe Umanistice”, nr. 10 (100), 2016, pp. 51-58. 1,34 c.a.

3.      Eminescianism ontologizat în creaţia „Ultimului Teleucă”.În: Philologia, nr. 5-6 (287-288), 2016, pp. 27-39. 1,04 c.a.

4.      Archaeul – nucleu al ontopoeticii eminesciene. În: Studia Universitatis, nr. 10 (50), 2011, pp. 42-44.0,40 c.a.

·         Materiale la foruri ştiinţifice naţionale/ internaţionale

5.      Modelul Eminescu şi revizionismul blagian. În: Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 7 iunie, 2016, vol. II. Cahul, 2016, pp. 375-379. 0,48 c.a.

6.      Rescrierea stănesciană a Odei (în metru antic)”.În: Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului ştiinţific cu participare internaţională, Chişinău, 15-16 mai 2015. Chişinău: CEP USM, 2015, pp. 166-175. 0,72 c.a.

7.      Modelul Eminescu şi regăsirea de sine a poeziei postbelice. În: Cercetări actuale de lingvistică română in memorian Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere. Materialele conferinţei cu participare internaţională, 12 mai, 2016. Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 231-237. 0,57 c.a.

8.      Romanticitate eminesciană în poezia Leonidei Lari. În:Norma limbii literare între tradiţie şi inovaţie. Materialele Simpozionului ştiinţific cu participare internaţională, 19 mai 2017. Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 259-266. 0.60 c.a.

 

 

Rezumatul tezei

1.      Problematica abordată

Tezacercetează manifestările eminescianismului în poezia română contemporană pe coordonate tradiţionale, moderne, postmoderne, relevând continuitatea canonică sub impact eminescian, cât şi tendinţele de discontinuitate ale creatorilor de mai târziu în raport cu precursorul.

2.      Conţinutul de bază al tezei

Noutatea ştiinţifică a tezei constă în elucidarea inter-relaţiilor poetice dintre creatorii români şi Eminescu, prin implementarea unui cadru conceptual şi metodologic inspirat de teoria canonică/revizionistă a lui Harold Bloom, fapt ce a permis argumentarea continuităţii canonice şi a „abaterilor revizioniste” realizate de poeţii români. Corelând teoria bloomiană despre „anxietatea influenţei” cu cea a rescrierii, au fost disociate şi interpretate diverse tipuri de revizionism/rescrieri creatoare operate de scriitorii contemporani de orientare tradiţională, modernă, postmodernă (Grigore Vieru, Nichita Stănescu, Victor Teleucă, Leonida Lari, Mircea Cărtărescu).

 

3.      Principalele rezultate obţinute

 

1.      Am constatat că Momentul Eminescu este decisiv în constituirea canonului literar românesc,fiind un factor dinamizator al procesului literar şi un reper poetic pentru scriitorii de orientare tradiţională, modernă, postmodernă. 

2.      Am demonstrat că veritabila continuitate canonică a eminescianismului se manifestă prin rescrierea modelului, „re-în-fiinţarea” şi relansarea lui într-un nou circuit de semnificaţii.

3.      Am argumentat că „relaţiile intra-poetice” dintre scriitorii români şi Eminescu ilustrează procesul complex al continuităţii literare prin discontinuitate, iar „despărţirile” creatoare” de precursor constituie, de fapt,  modalităţi de „împlinire” a acestuia.

4.      Am dedus faptul că diversele forme de rescriere a modelului eminescian reflectă atât potenţialul lui germinativ, cât şi tentativa creatorilor de mai târziu de a-l răstălmăci, orientându-l spre o nouă ipostază poetică. 

 

 

 

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015