Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea tezei de doctor „PERSONAJE FEMININE ÎN CREAȚIA LUI ION DRUȚĂ”

 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Magdalena RUSNAC-FRĂSINEANU

Conducător ştiinţific: ŢURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializatD19.622.01 – 10

1.    GRATI Aliona, doctor habilitatîn filologie, conferențiar universitar, președinte

2.    ȘIMANschi Ludmila, secretar științific, doctor în filologie, conferențiar cercetător

3.    CIOCANU Ion, doctor habilitatîn filologie, profesor universitar

4.    BURLACU Alexandru, doctor habilitatîn filologie, profesor universitar

5.    GHILAȘ Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar

6.    CORCINSCHI Nina, doctor în filologie, conferențiar cercetător

Tema tezei: PERSONAJE FEMININE ÎN CREAȚIA LUI ION DRUȚĂ

Specialitatea : 622.01. –Literatura română

Data: 06 septembrie 2017

Ora: 10.00

Local: sala 408 a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare, nr.1, et. IV)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

·      Articole ştiinţifice în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B:

1.    RUSNAC-FRĂSINEANU Magdalena. „Biserica Albă” sau lumea între cele două Ecaterine. În: ,,Akademos”, nr.4 (43),  2016, p. 126 – 132. ISSN 1857-0461.

·         Articole ştiinţifice în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria C:

2.    RUSNAC-FRĂSINEANU Magdalena. „Povara bunătăţii noastre” de Ion Druţă: Nuţa faţă în faţă cu destinul. În: Revista de ştiinţe socioumane, nr.3(31) 2015. p. 120-125. ISSN 1857-0119;

3.    RUSNAC-FRĂSINEANU, Magdalena. Vitoria Lipan şi mătuşa Ruţa în galeria personajelor feminine. În: Metaliteratura, nr.1 (39), 2015. p. 113-117. ISSN 1857-1905;

4.    RUSNAC-FRĂSINEANU, Magdalena, COZARI Ana. Chipuri privilegiate în lanţul personajelor feminine. În: Studia Universitatis Moldaviae, seria ştiinţe umanistice, nr. 10 (70), Chişinău, 2013. p. 17-19. ISSN 1811-2668;

5.    RUSNAC-FRĂSINEANU, Magdalena. Autohtonismul personajului Ecaterina cea Mică. În: Studia Universitatis Moldaviae, seria ştiinţe umanistice, nr. 10 (70), Chişinău, 2013. p. 20-22. ISSN 1811-2668;

6.    RUSNAC-FRĂSINEANU, Magdalena. Aspiraţii şi consecinţe – aspecte ale perioadei postbelice. În: Studia Universitatis Moldaviae, seria ştiinţe umanistice, nr. 10 (50), Chişinău, 2011. p. 21-25. ISSN 1811-2668.

·         Articole în culegeri de lucrări ştiinţifice ale conferinţelor internaţionale:

7.    COZARI, Ana, RUSNAC-FRĂSINEANU, Magdalena. Chipuri feminine cu semnificaţii infinite. În: Ion Creangă în spaţiu şi timp. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. Chişinău, 2012. p. 161-165;

8.    RUSNAC-FRĂSINEANU, Magdalena. Smaranda şi Ruţa – elementul mistic şi cel real. În: Ion Creangă în spaţiu şi timp. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. Chişinău, 2012.  p. 166-171. 

Rezumatul tezei

1.    Problematica abordată:

Teza reevaluează critico-teoretic semnificațiile estetice și ontologice și perspectivele artistice impuse de personajele feminine druțiene în contextul unui univers identitar și socio-cultural marcat, pe de o parte, de constantele valorice ale tradiției și, pe de altă parte, de agresiunea unor noi fundamente de viață și relații interumane, fapt care a dus la descoperirea viziunii ontologice și cea identitar-etnică, mai aproape de viziunea de ansamblu a autorului şi a oferit o optică adecvată asupra creației druțiene.

 

2.    Conţinutul de bază al tezei:

Teza investighează personajul feminin în proza și dramaturgia lui I. Druță, în vederea determinării dimensiunilor etico-estetice și ontologice ale feminității ca expresie sui generis a umanului, având ca rezultat configurarea concepției artistice specifice despre om și lume a scriitorului. Lucrarea înregistrează reacțiile critice reprezentative, stăruind asupra aspectelor lor contradictorii din perspectiva zilei de azi și posibilitățile oferite interpretării de studiul concret al personajelor feminine. Ideea noastră de bază este că, supralicitându-se de-a lungul anilor eticul, socialul, politicul și ideologicul operei druțiene, a rămas în umbră viziunea ontologică și cea identitar-etnică, mai aproape de viziunea de ansamblu a autorului cercetat. De aici și încercarea de a demonstra că tocmai acestea oferă o optică adecvată, organică asupra creației druțiene.

 

 3. Principalele rezultate obţinute:

·      Adevăratele semnificații ontologice și estetice ale imaginii omului în viziunea lui I. Druță pot fi descoperite prin schimbarea perspectivelor și a modalităților de prezentare și construcție a sistemului de personaje.

·      Rolul esenței feminine este, în concepția autorului, fundamental pentru echilibrul spiritual uman, feminitatea constituind unul dintre cele mai rezistente repere axiologice și etnico-identitare ale universului său artistic.

·      Femeia nu reprezintă atât o ființă contextualizată social și istoric, cât un destin, o esență umană, constituind, pentru celălalt, reperul fundamental al vieții spirituale.

·      I. Druță reușește să ridice tiparul personajelor sale feminine la dimensiunile ontologice ale femeii ca esență umană eternă, prin intermediul căreia se probează unitatea şi continuitatea spirituală a neamului.

·         Personajele feminine druțiene prezintă caractere autentice, detașate de comun și tipic, de previzibil și schematic, posedă caracteristici individualizate și definite prin diferite strategii stilistice, reliefate plastic, aluziv, simbolic, ludic și ironic uneori.

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015