Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent FLORIAN COPCEA. Conducător ştiinţific acad. Mihai CIMPOI

 

Anunţ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent Florian COPCEA

Conducător ştiinţific acad. Mihai Cimpoi

Consiliul ştiinţific specializat D19.622.01 - 09

Tema tezei IDEEA europeană în opera lui Mihai Eminescu

Specialitatea 622.01. –Literatura română

Data 22 martie 2017

Ora 14.00

Local Sala mică a AŞM (etajul II)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

·         Articole ştiinţifice în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria C:

1.      Copcea, Florian. Mihai Eminescu: Ideea europeană. În: Philologia (LIII), 2011, nr. 5-6, p. 10-14. (0,3 c. a.).

2.      Copcea, Florian. ,,Ideea europeană” sub formă institualizată de ,,Ligă spiritual europeană”. În: Philologia, 2012, nr. 5-6 (263-264),  p. 3-7. (0,31 c. a.).

3.      Copcea, Florian. Transpuneri în limbile europene ale liricii eminesciene. În: Philologia, 2013, nr. 5-6, p. 91-99. (0,63 c. a.).

4.      Copcea, Florian. Eminescu: unitatea culturii europene şi universale. În: Philologia, 2016, nr.1-2, p. 25-29. (0,31 c. a.).

5.      Copcea, Florian. Eminescu în „oglinzile paraleleˮ ale eminescologiei universale. În: Metaliteratură, 2016, nr. 1, p. 80-84. (0,3 c. a.).

6.      Copcea, Florian. Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian. În: Revista de Știinţe Socioumane, UPSC, 2016, nr.2 (33), p. 36-43. (0, 59 c.a.)

·         . Materiale la foruri ştiinţifice naţionale/ internaţionale

7.      Copcea, Florian. Personalitatea europeană a lui Eminescu în viziunea lui Titu Maiorescu, G. Ibrăileanu, Perpessicius, Vladimir Streinu şi TudorVianu. În: Materialele colocviul internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Reprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual.” Chişinău: Institutul de Filologie al AŞM, 2012,, p. 118-127. (0,6 c. a.).

8.      Copcea, Florian.Eminescu în „oglinzileˮ eminescologiei europene. În: Materialele colocviul internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context European. Cercetarea filologică între tradiție și inovație.” Chişinău: Institutul de Filologie al AŞM, 2015, p. 186-191. (0,3 c. a.).

9.      Copcea, Florian. Modele intelectuale și lirice- repere ale logosului eminescian. În: Materialele simpozionului Omagiu lui Eminescu, Dumbrăveni, jud. Suceava. 2014, nr. 7, p. 81-86. (0,3 c. a.). 

Rezumatul tezei

1.      Problematica abordată

Tezacercetează într-o nouă perspectivă de interpretare opera eminesciană, prin prisma ideii europene, care l-a preocupat obsesiv pe Eminescu în publicistică, dar și în întreaga sa creație literară, fapt care a contribuit la recondiționareaviziunii lui Mihai Eminescu asupra europenizării şi universalităţii culturii româneși relevarea vocației europenității, reconstituind modalitatea de concepere a Europei ca organism sub semnul unității culturale şi evaluând actualitatea ei prin interpretarea atât a contextului socio-politic şi cultural în care este gândită, cât și prin trecerea în revistă a altor puncte de vedere privind integrarea europeană

2.      Conţinutul de bază al tezei

Noutatea ştiinţifică a lucrăriirezidă în valorizarea operei lui Eminescu căruia românii îi datorează paternitatea ideii europene privită prin prisma interesului naţional şi al dialogului valoric care, împreună, contribuie la formarea unui ,,concert al tuturor popoarelor europene”. Originalitatea studiului consistă în urmărirea descifrării şi interpretării celor mai importante momente din istoria românilor la a căror realizare au contribuit personalităţi de marcă, astfel încât să accentuăm preocupările în acest context ale lui Mihai Eminescu, care deţine pionieratul în privinţa emergenţei unui nou tip de unitate la nivel european. În lucrare a fost evaluată publicistica lui Mihai Eminescu în legătură cu poezia şi celelalte domenii ale scrisului său, punând în evidenţă propunerile sale privind constituirea unor organisme care să armonizeze interesele naţionale cu cele general- europene.

3.      Principalele rezultate obţinute

1.      Am constatat că conștiința europeană a lui Eminescu s-a manifestat nu doar în impactul cu romantismul german și cu marile personalități ale culturii, ci și în conceperea Europei ca „organism” unitar.

2.      Am dedus că procesele integraționiste de astăzi confirmă actualitatea „ideii europene” eminesciene.

3.      Am evidențiat faptul că în publicistica lui Eminescu Europa s-a impus ca un conglomerat de state moderne ce se constituie ca unitate în temeiul valorilor culturale comune conform principiului goethean și eminescian Weltliteratur.

4.      Am demonstrat, parcurgând istoria receptării ideii europene, că ea fost împărtășită de marile personalități ale culturii românești, care s-au dovedit a fi „europocentriste”.

5.      Am dedus că receptarea operei eminesciene în context european s-a făcut și în temeiul europenității sale.

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015